مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن:

 تفاهم نامه همکاری دوجانبه در زمینه صنعتی سازی مسکن با استفاده از فناوری های نوین ، به منظور بهره گیری از امکانات و توانایی های تخصصی و تجربیات علمی بین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا) مجري طرح صنعتي سازي مسكن، تنظیم و مبادله گرديد.

موضوع تفاهم نامه:

 مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی ، صنعتی و آموزشی

زمینه های همکاری:

 1- همکاری در بررسی سوابق شرکتهای تولید کننده مسکن متقاضی تأییدیه فنی مرکز

 2- همکاری در بررسی کیفیت واحدهای تولید کننده مسکن با فناوری های نوین به منظور صدور گواهی نامه های فنی

 3- همکاری در تدوین ضوابط و مقررات مرتبط به سیستم های نوین ساختمانی

 4- همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها

 5- همکاری در برگزاری جشنواره ها

 6- همکاری در برگزاری نمایشگاههای تخصصی

 7- تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک

 

 روش عملیاتی نمودن تفاهم نامه

 طرفین پس از امضای این تفاهم نامه نمایندگان تام الاختیار خود را جهت بررسی جزئیات و نحوه اجرا معرفی کرده تا جلسه ای با حضور نمایندگان فوق و گروه کارشناسی تحت عنوان کمیته هماهنگی برگزار گردد. برگزاری گردهمایی کارشناسان بصورت حداقل هر دوماه یک بار و تشکیل جلسه بین رؤسای هر دو سازمان حداقل هر شش ماه یک بار به منظور پیشبرد اهداف تعیین شده و بررسی گزارشها و روند انجام تفاهم نامه به وسیله نمایندگان و کارشناسان مربوطه، جزو مفاد این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه برای مدت چهارسال تنظیم و در صورت توافق هردوسازمان قابل تسری و اعمال برای سالهای بعد نیز می باشد.